Ośrodek Wypoczynkowy Gutwin

1. Dwa kąpieliska
2. Wypożyczalnia sprzętu pływającego (kajaków i rowerów wodnych)
3. Do dyspozycji dwa boiska do Plażowej Piłki Siatkowej oraz boisko do Plażowej Piłki Nożnej
4. Park linowy
5. Dla dzieci plac zabaw
6. Parking na 100 samochodów

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „GUTWIN”

1. Wypożyczalnia czynna jest w dniach i godzinach funkcjonowania Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin”.
2. Prawo wypożyczania jednostek pływających mają osoby dorosłe oraz młodzież w wieku 14-17 lat. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z jednostek pływających tylko pod opieką osób pełnoletnich.
3. Z jednostek pływających może korzystać osoba, która przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód, legitymacja studencka, legitymacja szkolna, prawo jazdy, paszport).
4. W trakcie korzystania z jednostek pływających dokument tożsamości pozostawiany jest w kasie wypożyczalni. Dokument ten podlega zwrotowi po zakończeniu użytkowania jednostek pływających i “zdania” ich w stanie nienaruszonym.
5. Osoby mogą korzystać z jednostek pływających wyłącznie po uiszczeniu opłaty (wg obowiązującego cennika).
6. Wejście na jednostki pływające możliwe jest tylko w wyznaczonej strefie (przy pomoście), po uzyskaniu zgody od pracownika MOSiR-u. Po zakończeniu korzystania ze sprzętu pływackiego należy “zdać” go pracownikowi MOSiR-u również w wyznaczonej strefie.
7. W trakcie korzystania z jednostek pływających obowiązkowe jest używanie kapoków (kamizelek ratunkowych) udostępnianych nieodpłatnie przez MOSiR.
8. Zabrania się zabierania na jednostki pływające większej ilości osób, niż przewidują to instrukcje użytkowania poszczególnych jednostek.
9. Zabrania się korzystania z jednostek pływających osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
10. Osobom korzystającym ze sprzętu pływającego zabrania się:
- siadania na innych częściach jednostek pływających, niż wyznaczone do tego siedziska,
- zabierania na jednostki pływające zwierząt,
- wyskakiwania z jednostek pływających i kąpieli w zbiorniku wodnym,
- wpływania na teren kąpieliska strzeżonego oddzielonego bojami i linami,
- zamieniania się miejscami na jednostkach pływających w trakcie ich używania,
- podpływania do ptactwa wodnego,
- cumowania do brzegów zbiornika wodnego w miejscach innych, niż pomost wypożyczalni.
11. Za zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów zabranych na jednostki pływające MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
12. Do kontroli jednostek pływających upoważnione są osoby wyznaczone przez kierownictwo MOSiR, funkcjonariusze policji, straży miejskiej i ratownicy WOPR.
13. Dla bezpieczeństwa osób pływających ustala się następującą sygnalizację:
- flaga czerwona: zakaz pływania (natychmiastowy powrót do przystani),
- akustyczną (tuba akustyczna, nagłośnienie).
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin” niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy do organów ścigania.
15. Książka skarg i zażaleń znajduje się u Gospodarza Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin”.

REGULAMIN KĄPIELISKA „GUTWIN”

1. Zarządcą Kąpieliska „Gutwin” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Kąpielisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10:00 do 19:00.
3. Korzystanie z kąpieliska i plaży jest nieodpłatne.
4. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagami:
- flaga biała: kąpiel dozwolona,
- flaga czerwona: kąpiel zakazana,
- brak flagi: kąpielisko nieczynne, zakaz kąpieli, brak służb ratowniczych.
5. Kąpiel może odbywać się tylko na wyznaczonym terenie, oznaczonym specjalnymi bojami i linami (kolor żółty – kąpielisko dla osób nie umiejących pływać, kolor czerwony – kąpielisko dla osób umiejących pływać).
6. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników i pracowników Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin”.
7. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do posiadania stroju kąpielowego lub innego, umożliwiającego swobodne, bezpieczne przebywanie w wodzie.
8. Dzieci w wieku do lat 7 mogą kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
9. Nie wolno wchodzić do wody na czczo i wcześniej, niż godzinę po posiłku.
10. Zabrania się korzystania z kąpieliska osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Zabrania się również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu na terenie plaży i kąpieliska.
11. Za przedmioty pozostawione na kąpielisku Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
12. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy.
13. Ratownicy Kąpieliska „Gutwin” ubrani są w ubiory w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z emblematem WOPR i czapkę ratownika.
14. Na sygnał alarmowy - seria długich gwizdków - wszyscy zobowiązani są wyjść z wody.
15. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
- przekraczać granicy strefy kąpieliska,
- wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga,
- niszczyć urządzeń znajdujących się na terenie ośrodka,
- wszczynać fałszywych alarmów,
- swoim zachowaniem naruszać spokój i wypoczynek osób trzecich,
- używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
- wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na plażę i kąpielisko,
- popychać, chlapać i wrzucać do wody inne osoby,
- zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska,
- niszczyć oznakowanie, napisy, wyposażenie kąpieliska i plaży.
16. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin” obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren kąpieliska oraz wędkowania.
17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy do organów ścigania.
18. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin” zabrania się wszelkiego handlu, działalności reklamowej, promocyjnej, organizacji konkursów i gier bez zgody Zarządcy.
19. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność cywilno-prawną oraz materialną za wyrządzone szkody, a za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.
20. Książka skarg i wniosków znajduje się u Gospodarza Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin”.

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „GUTWIN”

1. Zarządcą Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim (MOSiR).
2. Ośrodek czynny jest w okresie od 1 kwietnia do 30 października, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, a w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10:00 do 19:00.
3. Osoba przebywająca na terenie Ośrodka zobowiązana jest do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka.
4. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do wykonywania poleceń pracowników Ośrodka.
5. Kąpiel i plażowanie na terenie Ośrodka są bezpłatne. Za inne usługi pobierane są opłaty wg obowiązujących cenników.
6. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko pod opieką osób pełnoletnich.
7. Pojazdy mechaniczne można pozostawiać wyłącznie na wyznaczonych parkingach niestrzeżonych lub w miejscach wskazanych przez pracowników Ośrodka (parkowanie jest nieodpłatne). MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za pozo stawione pojazdy.
8. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz wędkowania i wprowadzania do wody zwierząt.
9. Psy wprowadzane na teren Ośrodka muszą mieć założony kaganiec i smycz.
10. W okresie letnim na terenie Ośrodka wyznaczone i oznakowane są dwa bezpłatne kąpieliska. Kąpiel poza nimi jest zabroniona.
11. Kąpiel lub plażowanie na terenie Ośrodka dozwolone jest wyłącznie w stroju kąpielowym (jednoczęściowym, dwuczęściowym, kąpielówkach, szortach) – zabrania się kobietom opalania topless.
12. Wnoszenie i spożywanie alkoholu jest na terenie Ośrodka zabronione. Zakup i spożywanie piwa możliwe jest jedynie w lokalach gastronomicznych funkcjonujących na terenie Ośrodka.
13. Zabrania się przebywania na terenie Ośrodka osobom będącym pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
14. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka bez nadzoru.
15. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz rozbijania namiotów i rozpalania ognisk.
16. Grillowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych miejscach (zaznaczonych na planie sytuacyjnym Ośrodka).
17. Osobom przebywającym na terenie Ośrodka zabrania się:
- wchodzenia do wody wbrew zakazom,
- niszczenia urządzeń i sprzętu będącego własnością Ośrodka,
- zakłócania wypoczynku innych osób – w szczególności poprzez głośne słuchanie muzyki, głośne zachowywanie się, używanie wulgaryzmów, skakanie do wody w miejscach niedozwolonych, zaśmiecanie terenu itp.,
- niszczenia roślinności i dręczenia zwierząt,
- wrzucania do pojemników na śmieci gorących odpadów pozostałych po grillowaniu (po zakończeniu grillowania gorące węgle należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników miejscu).
18. Przed opuszczeniem Ośrodka należy posprzątać zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych pojemników na odpady.
19. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy bezzwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka, samodzielnie użyć dostępnego sprzętu gaśniczego, a w razie konieczności wezwać Straż Pożarną (numer 998 lub 112).
20. Osoby niszczące sprzęt, wyposażenie, budynki lub infrastrukturę ponoszę odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie ponoszą ich prawni opiekunowie.
21. Na terenie Ośrodka zabrania się wszelkiego handlu, działalności reklamowej, promocyjnej, organizacji konkursów i gier bez zgody zarządcy.
22. Książka skarg i wniosków znajduje się u Gospodarza Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin”.