Pływalnia Rawszczyzna

1. Wielofunkcyjna kryta pływalnia
a. basen olimpijski 50 m z ruchomym pomostem dzielącym
b. dwa pomosty wypłycające długości 25 m każdy
c. basen do nauki pływania (rozgrzewkowy)
d. sektor rekreacyjny:
- dwie zjeżdżalnie
- whirpool
- sztuczna rzeka
- gejzery wodne
2. Dział odnowy biologicznej i rehabilitacji:
- dwie sauny
- solarium
- kriokomora
- elektroterapia
- hydroterapia
- laseroterapia
- magnetoterapia
- kinezyterapia
- światłolecznictwo
- ciepłolecznictwo
- ultradźwięki
- gimnastyka wodna oraz tradycyjna

Komunikat

REGULAMIN PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA”
w Ostrowcu Świętokrzyskim§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Pływalni - rozumie się przez to cały kompleks Pływalni Rawszczyzna (część sportowo-rekreacyjna oraz Dział Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mickiewicza 32.
2. Części sportowo – rekreacyjnej - rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające nieckę basenu sportowego oraz nieckę basenu rekreacyjnego, widownię, plaże basenowe i przejścia stanowiące komunikację pomiędzy wszystkimi w/w elementami, szatnie, natryski wraz z brodzikami do dezynfekcji stóp oraz korytarze i pozostałe ogólnodostępne łączniki,
3. Niecce basenu sportowego – rozumie się przez nieckę basenową o wymiarach 51,28 m x 25,00 m o głębokości, od 2,00 m do 2,30 m, podzieloną na 10 torów pływackich.
4. Niecce basenu rekreacyjnego – rozumie się przez to nieckę basenową z:
1) częścią do nauki pływania o wymiarach 12,50m x 8,50m i głębokości od 1,20 m do 1,35 m,
2) częścią rekreacyjną o nieregularnych kształtach o głębokości od 0,90 m do 1,20 m, zawierającą dwie zjeżdżalnie (rurową i płaską), „sztuczną rzekę” (kanał z silnym prądem wodnym), dwa natryski wodne do masażu karku i szyi oraz wyodrębnione jacuzzi.
5. Strefie mokrej – rozumie się przez to wszystkie pomieszczenia wymienione w § 1 pkt. 2-4.
6. Pasku – rozumie się przez to pasek kodujący Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta wydawany w kasie pływalni, służący do rozliczenia czasu pobytu w poszczególnych strefach płatnych oraz do otwierania szafek w szatniach głównych.
7. Hali basenowej – rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające nieckę basenu sportowego oraz nieckę basenu rekreacyjnego, wannę jacuzzi, zjeżdżalnie rurową i płaską, „sztuczną rzekę” oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy wszystkimi w/w elementami.
8. Dział Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji – rozumie się część Pływalni umiejscowioną na poziomie „-1” i świadczącą usługi z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej.

§ 2 Przepisy ogólne

1. Pływalnia jest obiektem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ulicy Świętokrzyskiej 11, zwany dalej MOSiR.
2. Dokonanie opłaty za pobyt na pływalni oraz pobranie paska jest traktowane, jako potwierdzenie zapoznania się, akceptację i zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania zapisów regulaminów obowiązujących na terenie całego obiektu.
3. Część sportowo-rekreacyjna jest czynna siedem dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 21.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 7.00 – 21.00. Dział Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00 (sauna 14.00–21.00, siłownia 10.00–21.00) oraz w soboty i niedziele w godzinach od 12.00 do 20.00 (sauna 14.00–21.00, siłownia 12.00–21.00).
4. Rozliczenie pobytu w części sportowo-rekreacyjnej dokonuje się w portalu kasowym. Rozliczenie to musi nastąpić do godziny 20.45 bez względu na to, o której godzinie zakupiono bilet wstępu.
5. Na terenie Pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego dokonujący zapisu nagrań z kamer na nośnikach elektronicznych. Zapis ten może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. MOSiR oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie narażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników pływalni, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony i archiwizowany.
6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich z wykupionym biletem wstępu. Dzieci w wieku do lat 10 nie są uprawnione do samodzielnego korzystania z części sportowo-rekreacyjnej Pływalni (bez opieki rodzica lub pełnoletniego opiekuna).
7. MOSiR nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji lub napraw awarii. Każda osoba zamierzająca skorzystać z usług Pływalni, może uzyskać informację o dostępności poszczególnych urządzeń, o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze ograniczeń w portalu kasowym. Ponadto informacja o takich ograniczeniach jest publikowana na stronie internetowej MOSiR i na tablicy ogłoszeń. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Pływalni, mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do MOSiR.
8. MOSiR zastrzega sobie prawo do rezerwacji obiektu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte bądź zorganizowane zajęcia, na potrzeby których mogą zostać wyłączone z eksploatacji dla klientów poszczególne strefy, niecki basenowe lub ich części.
9. W przypadku zmian cen biletów i usług informacja o tym fakcie podawana jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej MOSiR.
10. Korzystanie z Pływalni Rawszczyzna odbywa się na podstawie zakupionych jednorazowych biletów wstępu, kart abonamentowych lub karnetów okresowych.
11. Ceny biletów i usług (normalne i ulgowe) określa cennik zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Cennik dostępny jest na stronie internetowej MOSiR, a w wersji skróconej w portalach kasowych.
12. Do zakupu biletów i usług w cenie ulgowej uprawniają następujące dokumenty:
1) ważna legitymacja studencka – studenci do 26 roku życia,
2) ważna legitymacja szkolna wg wzoru ustalonego przez MEN - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych działających w oparciu o zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej - uczniowie do 26 roku życia.
13. Faktury za usługi świadczone na Pływalni można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu w kasie. Faktury można otrzymać w terminie do 7 dni od daty sprzedaży usługi na podstawie paragonu.
14. W obiekcie Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
15. Na basenie sportowym obowiązuje pływanie wzdłuż torów w ruchu prawostronnym.
16. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń na Pływalni określają odrębne regulaminy i instrukcje stanowiskowe umieszczone w ich pobliżu. Regulaminy dostępne są również na stronie internetowej MOSiR.
17. Osoby korzystające z Pływalni w szczególności zobowiązane są do:
1) stosowania się do znaków zakazu i nakazu,
2) stosowania się do zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i służb ratowniczych Pływalni,
3) dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych,
4) użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności,
5) bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub obsługi Pływalni o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na obiekcie Pływalni.
18. Za bezpieczeństwo podczas zawodów, zajęć oraz imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.

§ 3 Korzystanie z Pływalni

1. Z Pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
2. Personel może czasowo ograniczyć wstęp do części sportowo-rekreacyjnej, ze względu na ilość osób w niej przebywających.
3. Korzystanie z Pływalni przez grupy zorganizowane odbywa się wg odrębnego regulaminu.
4. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z Pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, które obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
5. Korzystający z usług części sportowo-rekreacyjnej Pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni okryć zewnętrznych - pozostawienia tam okrycia i obuwia „zewnętrznego”. Od momentu przekroczenia bramki przy kasie należy obowiązkowo używać obuwia basenowego.
6. Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach umożliwia pasek z chipem wydawany w portalu kasowym przy zakupie biletu. Osoba, która zgubiła pasek zobowiązana jest do zapłacenia jego równowartości w wysokości określonej w cenniku. W przypadku zwrotu zaginionego paska w dniu następnym, opłata zostanie zwrócona.
7. Pasek pobierany jest w portalu kasowym Pływalni i zwracany tam po wyjściu ze strefy mokrej obiektu.
8. Przed korzystaniem z szafki zamykanej elektronicznie za pomocą paska, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie otwierania i zamykania. Czas poświęcony na awaryjne otwieranie szafki przez pracownika Pływalni za pomocą klucza elektronicznego, nie zwalnia z dopłaty naliczonej przez elektroniczny system obsługi klienta.
9. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z Pływalni z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane.
10. Z uwagi na ciągle nawilżenie wodą powierzchni posadzek w obrębie strefy mokrej, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.
11. Na obiekcie znajduje się tzw. szatnia okryć wierzchnich, w której należy pozostawić płaszcze, kurtki, obuwie „zewnętrzne” itp. elementy garderoby, przed wejściem do strefy mokrej.
12. W szatni okryć wierzchnich oraz w szatniach, nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy zdeponować w depozycie znajdującym się w pobliżu portalu kasowego.
13. Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności:
1) pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna,
2) pieniądze zagraniczne i złote monety,
3) kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie,
4) zagraniczne papiery wartościowe,
5) krajowe papiery wartościowe,
6) aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy i inne przedmioty, których wartość przekracza 200 zł,
7) przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną,
8) biżuteria, wyroby jubilerskie,
9) przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych (np. kluczyki).
14. Szatnia okryć wierzchnich nie przyjmuje na przechowanie toreb, reklamówek oraz innych przedmiotów mogących zawierać przedmioty wartościowe. Każdy klient pozostawiający ubrania w szatni okryć wierzchnich, otrzymuje numerek – jego zagubienie skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty odtworzeniowej w wysokości określonej w cenniku.
15. Przed wyjściem z szatni na teren części sportowo-rekreacyjnej, należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta zgodnie z instrukcją. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych oraz na zewnątrz szafek, MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
16. Po zakończeniu korzystania z części sportowo–rekreacyjnej, szafkę należy dokładnie opróżnić i pozostawić otwartą.
17. Przedmioty pozostawione w szafkach przez klientów przechowywane są w Pływalni przez okres dwóch tygodni, po upływie którego są usuwane z terenu obiektu.
18. Po wyjściu z szatni klient jest zobowiązany zwrócić pasek oraz rozliczyć pobyt na Pływalni. Klient ma możliwość zatrzymania naliczania czasu pobytu w części sportowo-rekreacyjnej pływalni na 10 minut za pomocą czytnika zlokalizowanego przy portalu kasowym, ale tylko w przypadku konieczności oczekiwania na rozliczenie w kolejce. Niedopuszczalne jest zatrzymywanie czasu w celu przedłużenia pobytu na basenie.
19. W przypadku odmowy przez klienta uiszczenia opłaty dodatkowej naliczonej automatycznie przez elektroniczny system obsługi klienta lub innej dotyczącej np. zagubionego paska lub numerka z szatni, pracownicy Pływalni są upoważnieni do wezwania służb porządkowych.
20. Ze względu na głębokość niecki basenu sportowego (od 200 do 230 cm) mogą z niej korzystać samodzielnie, jedynie osoby umiejące pływać.
21. Wstęp na Pływalnię możliwy jest tylko w odpowiednim stroju, przeznaczonym do kąpieli.
22. Pływalnia Rawszczyzna nie posiada niecek basenowych udostępnionych do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3 spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. dotyczącego jakości wody na pływalniach. Za skutki pobytu w strefie sportowo-rekreacyjnej dzieci do lat 3 MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
23. Przed wejściem na halę basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała środkiem myjącym pod natryskiem oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.
24. Korzystający z WC przed wejściem do hali basenowej zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem.
25. W niecce basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.
26. Korzystający ze zjeżdżalni, wanny jacuzzi oraz „sztucznej rzeki”, dodatkowo podlegają odrębnym regulaminom w/w urządzeń.
27. Indywidualne zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające stosowne umowy z Pływalnią.
28. Zabrania się prowadzenia nauczania lub doskonalenia pływania osobom niezatrudnionym przez MOSiR.
29. Wszelkie zajęcia nauczania i doskonalenia pływania, realizowane zarówno indywidualnie jak i grupowo, dopuszczalne są tylko za zgodą Dyrekcji MOSiR.
30. Umieszczanie reklam oraz prowadzenie akcji promocyjnych na zewnątrz i wewnątrz Pływalni może odbywać się tylko na podstawie zgody Dyrektora MOSiR lub osoby upoważnionej po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.
31. Podstawą wnoszenia reklamacji jest ważny paragon, otrzymany w kasie przy zakupie biletu lub usługi.

§ 4 Strefy

1. W części sportowo-rekreacyjnej Pływalni wyznaczone są niżej wymienione strefy. Wyboru strefy należy dokonać uwzględniając poziom własnych umiejętności pływackich.
1) strefa dla nieumiejących pływać – niecka basenu rekreacyjnego – o głębokości od 0,90 m do 1,25 m; zjeżdżalnia rurowa (żółta) i płaska (niebieska); wanna jacuzzi,
2) strefa dla umiejących pływać – niecka basenu sportowego – o głębokości od 2,00 m do 2,30 m.
2. Głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów, tablic informacyjnych oraz napisów na posadzkach i ścianach niecek basenowych.
3. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze strefy dla nieumiejących pływać.

§ 5 Działania służby ratowniczej

1. Na terenie Pływalni dozorem służby ratowniczej objęta jest przestrzeń zawierająca nieckę basenu sportowego, nieckę basenu rekreacyjnego oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy nimi.
2. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem Ratownik.
3. Klienci Pływalni są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służby ratowniczej, w obrębie zasad wynikających z niniejszego Regulaminu, regulaminów odrębnych oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń Pływalni, należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić służbę ratowniczą lub obsługę Pływalni.
5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia, należy zgłaszać natychmiast służbie ratowniczej lub obsłudze Pływalni.
6. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika lub komunikat nadawany z głośników przez radiowęzeł. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić niecki basenów oraz wannę jacuzzi, zaprzestać korzystania z atrakcji wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi Pływalni.
7. Jakiekolwiek korzystanie z niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, wanny jacuzzi oraz zjeżdżalni bez dozoru ratownika jest zabronione.
8. Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.

§ 6 Zakazy i inne regulacje obowiązujące na Pływalni

1. Poza godzinami funkcjonowania Pływalni zabrania się przebywania na jej terenie osobom niezatrudnionym.
2. Zabrania się wstępu na Pływalnię osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.
3. W obiekcie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz:
1) palenia tytoniu i „papierosów elektronicznych”,
2) wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.
3) akwizycji,
4) wprowadzania zwierząt.
4. Zabrania się wnoszenia do części sportowo-rekreacyjnej opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii, które mogłyby wyrządzić krzywdę innym osobom a także przedmiotów innych niż osobistego użytku służących do pływania.
5. Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa przebywającym na Pływalni zabrania się:
1) wchodzenia do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej lub przy braku dyżuru ratowniczego oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
2) używania strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą,
3) wchodzenia do niecki basenu sportowego osobom nieumiejącym pływać,
4) pozostawiania dzieci bez opieki,
5) pływania w basenie w innych okularach niż pływackie,
6) biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także uniemożliwiania korzystania z usług przez innych,
7) skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
8) wszczynania fałszywych alarmów,
9) przytrzymywania się lin torowych,
10) wchodzenia i wychodzenia z niecek basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
11) zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenów,
12) załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
13) używania detergentów i środków chemicznych innych niż kosmetyki do ciała (używanie kosmetyków dopuszczalnie jest wyłącznie w szatniach i pod natryskami),
14) żucia gumy i spożywania pokarmów,
15) wchodzenia na murki okalające niecki basenów oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone,
16) korzystania z dostępnych atrakcji wodnych w sposób niezgodny z zapisami regulaminów i instrukcjami ich użytkowania,
17) rozpoczynania korzystania ze zjeżdżalni rurowej przy świecącym się na platformie czerwonym świetle,
18) zjeżdżania ze zjeżdżalni płaskiej w pozycjach niedozwolonych (określonych na piktogramie przy wejściu na zjeżdżalnię),
19) pływania i nurkowania pod wylotami zjeżdżalni,
20) zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego wyznaczonymi przez służbę ratowniczą.
6. Ze względu na zasady zachowania zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z części sportowo-rekreacyjnej osobom:
1) z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp. (wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby),
2) chorobami zakaźnymi,
3) uczulonym na środki odkażające,
4) z chorobami układu wydalania,
5) z plastrami zwykłymi i bandażami,
6) z otwartymi skaleczeniami i ranami,
8) których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
9) których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.
7. Służba ratownicza ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby, w przypadku zauważenia stanów chorobowych i zachowań wymienionych w ust. 5.
8. Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania na Pływalni w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.
9. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, nie będą wpuszczane na teren Pływalni lub będą z niej usuwane.
10. Osoby przebywające na terenie Pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego - w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie Pływalni, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, regulaminów odrębnych i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi Pływalni – mogą zostać usunięte z Pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Może też zostać wezwana ochrona lub Policja.
11. W części sportowo - rekreacyjnej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer (również podwodnych) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych.

§ 7 Przystosowanie Pływalni do potrzeb osób niepełnosprawnych

1. Pływalnia jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Osoby niepełnosprawne wymagające pomocy opiekuna korzystają z usług wraz z opiekunem, którego obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która towarzyszy niepełnosprawnemu na terenie Pływalni i sprawuje ciągły nadzór nad nim, bez względu na to czy korzysta z usług Pływalni czy nie.
4. Osoby niepełnosprawne korzystające z części sportowo-rekreacyjnej i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek inwalidzki udostępniony przez Pływalnię w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach.
5. Osoby niepełnosprawne, których schorzenia uniemożliwiają kontrolowanie czynności fizjologicznych, nie mogą korzystać z części sportowo-rekreacyjnej Pływalni.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w części sportowo-rekreacyjnej Pływalni odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.
2. Osoby ze schorzeniami serca, epilepsją, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z Pływalni. O schorzeniu należy poinformować dyżurujących ratowników.
3. Osoby ze schorzeniami wymienionymi w § 8 ust. 2 korzystają z części sportowo-rekreacyjnej Pływalni na własną odpowiedzialność.
4. W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
5. Nauka pływania odbywa się na podstawie odrębnie sformułowanych zasad. Liczebność grup nauki pływania nie może przekroczyć 15 osób na jednego prowadzącego zajęcia, a w przypadku dzieci w wieku do siódmego roku życia 10 osób na jednego prowadzącego zajęcia.
6. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach nauki pływania odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
7. Opiekun grupy zorganizowanej (grupy szkolne, wycieczki, kolonie, „lato w mieście” itp.) zobowiązany jest do zapoznania uczestników z niniejszym regulaminem.
8. W celu sprawowania opieki nad uczestnikami grupowej nauki pływania (poza instruktorem prowadzącym zajęcia pływackie) nieodpłatnie do części sportowo-rekreacyjnej może wejść dodatkowy opiekun:
1) na każdą grupę dzieci w wieku do lat 7 - jeden opiekun na grupę do 10 osób,
2) na każdą grupę osób w wieku powyżej lat 7 - jeden opiekun na grupę do 15 osób.
9. Opiekun odpowiada materialnie za paski powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej oraz za właściwe zachowanie i respektowanie regulaminu Pływalni przez uczniów.
10. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o których powiadomiła klientów.
11. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez właściwego zabezpieczenia w szatni okryć wierzchnich, w szatniach i szafkach basenowych.
12. Za szkody spowodowane na Pływalni, odpowiedzialność ponosi sprawca.
13. Za szkody spowodowane przez nieletnich, odpowiadają ich opiekunowie prawni.
14. Za zniszczenie elementów wyposażenia pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w wysokości wartości powstałej szkody.
15. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
16. MOSiR nie odpowiada za skutki wypadków zaistniałych w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminów i instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i niewykonywania poleceń i wskazań personelu Pływalni.
17. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych wynikłe z korzystania z urządzeń i wyposażenia Pływalni.

§ 9 Przepisy końcowe

1. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub klucz do szafki, zostanie obciążona kwotą określoną w cenniku.
2. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Dyrektora MOSiR lub wpisywać do Książki Skarg i Wniosków znajdującej się w sekretariacie MOSiR przy ul. Świętokrzyskiej 11.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.).
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.


Regulamin korzystania z części sportowo-rekreacyjnej
Pływalni Rawszczyzna przez grupy zorganizowane§ 1 Definicje

1. Przez grupę zorganizowaną zwaną dalej Grupą, rozumie się zespół osób korzystających z części sportowo-rekreacyjnej Pływalni pod nadzorem opiekuna grupy, zgłoszonych przez niego na kasie, jako wejście grupowe.
2. Przez Opiekuna grupy rozumie się osobę pełnoletnią, sprawującą nadzór nad Grupą na terenie całego obiektu.
3. Przez Instruktora rozumie się instruktora nauki pływania, trenera, nauczyciela lub inną osobę uprawnioną, prowadzącą zajęcia z grupą.
4. Przez Halę basenową rozumie się całe pomieszczenie basenowe zawierające Nieckę basenu sportowego oraz Nieckę basenu rekreacyjnego, wannę jacuzzi, zjeżdżalnie rurową i płaską, grotę sztucznej rzeki oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy wszystkimi w/w elementami.

§ 2 Przepisy organizacyjne

1. Wejście grupowe musi być zgłoszone na kasie Pływalni.
2. Grupa zorganizowana wchodzi do części sportowo-rekreacyjnej Pływalni i opuszcza ją pod nadzorem Opiekuna.
3. Grupy bez Opiekuna nie będą wpuszczane do części sportowo-rekreacyjnej Pływalni.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym korzystania z Pływalni Rawszczyna oraz regulaminami poszczególnych urządzeń.

§ 3 Opiekun grupy

1. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
2. Opiekun grupy zobowiązany jest do właściwej opieki, ustawicznego nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej mu grupie osób.
3. Liczbę osób w grupie ustala organizator zajęć lub Opiekun, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece opiekuna z tym, że na jednego opiekuna grupy nie powinno przypadać więcej niż:
1) 30 pełnoletnich uczestników (nie dotyczy grup szkolnych),
2) 15 niepełnoletnich uczestników w wieku szkolnym (obowiązuje wszystkie grupy szkolne bez względu na wiek uczniów),
3) 10 uczestników w wieku do siódmego roku życia,
4) ustalona i zaakceptowana przez Dyrekcję MOSiR ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
4. Na wejście Grupy z przekroczonymi limitami osób określonymi w § 3 pkt. 3 zgodę muszą wyrazić dyżurujący ratownicy a odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Opiekunie grupy.
5. W przypadku grup szkolnych na Halę basenową obowiązani są wejść wszyscy członkowie grupy. Osoby nie uczestniczące w zajęciach przebywają na ławkach usytuowanych w ciągu komunikacyjnym Hali basenowej i pozostają pod opieką i nadzorem Opiekuna grupy.
6. Pracownicy Pływalni mogą w każdej chwili zabronić grupie korzystania z Hali basenowej, jeżeli uznają, że Opiekun nie panuje nad zachowaniem Grupy.
7. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich, i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu ze służbą ratowniczą, kształtuje program pobytu Grupy na Pływalni i korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
8. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji.
9. Opiekunowie Grup wchodzą na Halę basenową bezpłatnie.
10. Opiekun Grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na całym obiekcie.
11. Jeśli Grupa uczestniczy w zajęciach zorganizowanych z Instruktorem, opiekunowie mają obowiązek czynnie uczestniczyć w zajęciach z grupą i na polecenie Instruktora dyscyplinować podopiecznych.
12. W czasie pobytu Grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani zachować należytą staranność w wykonywaniu swoich obowiązków i dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie Pływalni.
13. Opiekun Grupy zobowiązany jest przez cały czas pobytu Grupy na Hali basenowej przebywać razem z Grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
14. Opiekun grupy zobowiązany jest złożyć oświadczenie o następującej treści:

Oświadczenie Opiekuna Grupy zorganizowanej
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia ………………
Oświadczam niniejszym, że jestem opiekunem Grupy liczącej ….. osób, w wieku ………..... lat.
Członkami Grupy są osoby niepełnosprawne w liczbie …… osób.
Członkami Grupy są osoby ze schorzeniami m.in. (cukrzyca, padaczka, choroby układu krążenia itp.), w liczbie …. osób .
Potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem ogólnym obiektu oraz Regulaminem korzystania z obiektu przez grupy zorganizowane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Zobowiązuję się także do zapoznania wszystkich członków Grupy z Regulaminami stanowiskowymi, obowiązującymi na terenie Pływalni Rawszczyzna i egzekwowania od uczestników mojej Grupy ich przestrzegania.

15. Do obowiązków Opiekuna Grupy należy w szczególności:
1) wprowadzenie Grupy do holu głównego i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
2) zapoznania uczestników Grupy z Regulaminem ogólnym korzystania z Pływalni, regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla Grup zorganizowanych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
3) załatwienie w kasie pływalni wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,
4) pobranie pasków kodujących do szafek dla uczestników grupy,
5) dopilnowanie, by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okryć wierzchnich okrycia zewnętrzne, zmienili obuwie i założyli obuwie basenowe,
6) wprowadzenie Grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe,
7) wprowadzenie Grupy do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów, wskazanie sanitariatów i toalet oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z toalet i sanitariatów w czasie całego pobytu na Pływalni,
8) dopilnowanie starannego umycia się podopiecznych przy użyciu środków myjących, przed i po wyjściu z Hali basenowej,
9) dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestników,
10) przeprowadzenie Grupy przez brodziki w celu wstępnego zdezynfekowania stóp,
11) zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia Grupy na teren hali basenowej w celu ustalenia zasad korzystania z urządzeń,
12) ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy, w czasie całego pobytu na pływalni i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do zachowania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
13) przebywanie na podeście startowym zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników Grupy z tego urządzenia,
14) przed zakończeniem pobytu, wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu używanego przez uczestników grupy sprzętu rekreacyjnego, sportowego, pływackiego,
15) po upływie wyznaczonego czasu pobytu, zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego Grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia pobytu grupy na hali basenowej i wyprowadzenie Grupy z Hali basenowej do natrysków i sanitariatów,
16) dopilnowanie zabrania wszystkich rzeczy przez uczestników grupy z szatni oraz dopilnowanie pozostawienia porządku w szatni,
17) zebranie od wszystkich podopiecznych pasków do szafek i rozliczenie się z nich w kasie Pływalni.
16. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Pływalni.
17. Opiekun Grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na Pływalni ratownikowi i potwierdzenie stosownego wpisu do Dziennika Pracy Ratowników.
18. Jeżeli Opiekun grupy jest jednocześnie Instruktorem, obowiązują go zapisy § 4 niniejszego Regulaminu.

§ 4 Instruktor

1. Instruktor prowadzący zajęcia, ma obowiązek dokładnego zapoznania się z Regulaminem ogólnym korzystania z Pływalni, regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla Grup zorganizowanych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
2. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad uczestnikami zajęć i ponosi wraz z ratownikami odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo na Hali basenowej.
3. Instruktorzy prowadzący zajęcia, zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy, umożliwiający natychmiastowe wejście do wody i przez cały czas pobytu Grupy na Hali basenowej, przebywać razem z Grupą.
4. O liczbie osób biorących udział w zajęciach, decyduje Instruktor w porozumieniu z dyżurnym ratownikiem z tym, że na jednego Instruktora nie może przypadać więcej niż:
1) 15 osób w tym nie więcej niż 10 osób w wieku poniżej lat siedmiu,
2) ustalona i zaakceptowana przez Kierownictwo Pływalni ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia uczestników zajęć oraz liczby opiekunów,
3) ustalona i zaakceptowana przez Kierownictwo Pływalni ilość osób uczestnicząca w zajęciach o specjalistycznym charakterze, innym niż nauka pływania.
5. Dyżurujący ratownik może zabronić Instruktorowi prowadzenia zajęć, jeżeli uzna, że zajęcia prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób w nich uczestniczących lub innych użytkowników Pływalni.
6. Instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do egzekwowania od ich uczestników zachowania zgodnego z obowiązującymi na terenie Pływalni regulaminami.
7. Instruktorzy prowadzący zajęcia wchodzą na Halę basenową bezpłatnie.
8. Do obowiązków Instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:
1) zgłoszenie dyżurującemu ratownikowi faktu rozpoczęcia zajęć, w celu ustalenia zasad korzystania z Hali basenowej,
2) uzgodnienie z dyżurującym ratownikiem ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń,
3) zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu ilościowego Grupy,
4) zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom,
5) prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,
6) ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
7) przed zakończeniem zajęć wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonych miejscach pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, pływackiego,
8) po zakończeniu zajęć zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego Grupy,
9) zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie Grupy z Hali basenowej lub przekazanie jej Opiekunowi, jeżeli Grupa nadal pozostaje na Hali basenowej.
9. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników obsługi Pływalni.
10. Jeżeli Instruktor jest jednocześnie Opiekunem Grupy obowiązują go zapisy § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 5 Uczestnicy grupy zorganizowanej

1. Uczestnicy grupy przychodzą na Pływalnię, co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
2. Uczestnicy grupy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem ogólnym korzystania z Pływalni, regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla Grup zorganizowanych oraz bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
3. Do obowiązków uczestników grupy należy w szczególności:
1) poruszanie się po terenie Pływalni razem z Grupą,
2) pozostawienie w szatni okrycia zewnętrznego oraz obuwia i założenie obuwia basenowego,
3) przebranie się zgodnie z Regulaminem w czysty strój kąpielowy,
4) umieszczenie odzieży w szafkach i właściwe zamknięcie szafek,
5) staranne umycie się przy pomocy środków myjących,
6) przy wejściu na halę basenową zdezynfekowanie stóp w brodziku,
7) udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,
8) bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników Pływalni, Instruktorów prowadzących zajęcia i Opiekunów, w obrębie obowiązujących na Pływalni regulacji,
9) przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Pływalni lub mogących spowodować wypadek,
10) przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych osób oraz wszczynania fałszywych alarmów,
11) przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych Grupie do kąpieli oraz opuszczania Hali basenowej bez powiadomienia Instruktora prowadzącego zajęcia i Opiekuna grupy,
12) przestrzegania zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia Instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
13) sygnalizowanie Instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub Opiekunowi Grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczenia lub korzystania z atrakcji wodnych,
14) zgłoszenie Instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub Opiekunowi Grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,
15) udział w zbiórce kończącej zajęcia,
16) po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego,
17) po wyjściu z hali basenowej umycie całego ciała,
18) opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych.

§ 6 Przepisy końcowe

1. W trakcie zawodów lub innych imprez sportowo rekreacyjnych za bezpieczeństwo uczestników odpowiada Organizator.
2. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na Pływalni, Kierownictwo lub ratownicy mają prawo do zakazania dalszego korzystania Grupie z Pływalni, do usunięcia Grupy włącznie.
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z Pływalni przez Grupy jest umowa.
4. W przypadku braku umowy korzystania z Pływalni, uważa się, że Opiekun Grupy zapoznał się oraz zapoznał uczestników grupy z regulaminami obowiązującymi na Pływalni i wszyscy zobowiązali się do ich przestrzegania.


Regulamin zjeżdżalni rurowej (żółtej)1. Zjeżdżalnia rurowa / rynnowa to atrakcja wodna, znajdująca się na terenie Pływalni Rawszczyzna, w obrębie niecki basenu rekreacyjnego.
2. Użytkowników zjeżdżalni obowiązują zasady wynikające z Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
3. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
5. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:
1) osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,
2) osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznego i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
3) uczestników Grup zorganizowanych bez obecności Opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
6. Dzieci do lat 12 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
7. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
8. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
9. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
10. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
1) kolor zielony - zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
2) kolor czerwony - zjazd zabroniony, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
11. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd „na sucho” jest zabroniony.
12. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
1) użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, linią, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
2) rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym lub po zakazie ratownika,
3) wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
4) wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
5) wnoszenia do rury jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.),
6) wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
7) zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
8) wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
13. Zjazd odbywa się pojedynczo. Dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach lub siedząca, z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
14. Osoba kończąca ześlizg po wylądowaniu w basenie hamującym, powinna niezwłocznie opuścić to miejsce, aby umożliwić lądowanie następnej osobie.
15. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
16. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
17. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
18. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
19. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu Pływalni.


Regulamin zjeżdżalni płaskiej (niebieskiej)1. Zjeżdżalnia płaska to atrakcja wodna, znajdująca się na terenie Pływalni Rawszczyzna, w obrębie niecki basenu rekreacyjnego.
2. Użytkowników zjeżdżalni obowiązują zasady wynikające z Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
3. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
5. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Pływalni Rawszczyzna umiejących pływać z wyjątkiem:
1) osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,
2) osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznego i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
3) uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
6. Dzieci do lat 12 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
7. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
8. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
9. Na podeście startowym może przebywać maksymalnie pięć osób.
10. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy na zjeżdżalni płynie woda. Zjazd „na sucho” jest zabroniony.
11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
1) użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku zamknięcia dostępu łańcuchem, linią lub w inny widoczny sposób,
2) rozpoczynania ślizgu po zakazie ratownika,
3) wpychania osób na zjeżdżalnię,
4) wykonywania ślizgu w grupie,
5) wnoszenia do rury jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.),
6) wskakiwania na zjeżdżalnię z rozbiegu,
7) zatrzymywania się i stawania na powierzchni zjazdowej,
8) wchodzenia na powierzchnię zjazdową od strony elementu końcowego oraz wspinania się po powierzchni zjazdowej w kierunku punktu startu.
12. Dozwolone pozycje ześlizgu, określone są na odrębnej planszy piktogramowej, zamieszczonej w okolicy miejsca startowego. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
13. Osoba kończąca ześlizg po wylądowaniu w basenie hamującym, powinna niezwłocznie opuścić to miejsce, aby umożliwić lądowanie następnej osobie.
14. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzenia należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy Pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
16. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
17. Pływalnia Rawszczyzna nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
18. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu Pływalni.


Regulamin jacuzzi (wanny z hydromasażem)1. Podczas korzystania z jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu ogólnego Pływalni Rawszczyzna.
2. Korzystanie z jacuzzi dozwolone tylko w godzinach ogólnodostępnych.
3. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi (tak jak przed wejściem do basenu) należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i wodą.
4. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia itd.), mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w jacuzzi, Pływalnia Rawszczyzna nie ponosi odpowiedzialności.
5. Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
6. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.
7. Korzystanie z jacuzzi dozwolone jest tylko przy załączonym masażu wodnym i powietrznym.
8. Zalecany łączny pobyt w wannie, wynosi nie dłużej niż 20 minut dziennie.
9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
10. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
11. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
12. Osobom przebywającym w jacuzzi zabrania się:
1) wszczynania fałszywych alarmów,
2) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
3) manipulowania przy dyszach i pokrętłach,
4) wpychania osób do wanny jacuzzi,
5) zanurzania głowy,
6) wylewania wody z jacuzzi,
7) siadania na obrzeżu niecki jacuzzi.
13. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika dyżurnego oraz bezzwłocznie zgłaszać mu wszelkie nieprawidłowości.
14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu odpowiedzialność ponosi sprawca.
15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni Rawszczyzna.