Zespół Obiektów Sportowych KSZO

W skład Zespołu Obiektów Sportowych "KSZO" wchodzą Miejski Stadion Sportowy "KSZO" oraz Hala Sportowo - Widowiskowa.

I. Miejski Stadion Sportowy "KSZO":
1. Stadion piłkarski na 8000 miejsc na krzesełkach plastikowych, zadaszonych.
2. Oświetlenie płyty boiska o mocy 1400 luxów.
3. Monitoring stadionu.
4. Szatnie dla zawodników i sędziów.

II. Hala Sportowo - Widowiskowa "KSZO":
1. Łączna powierzchnia obiektu to 9300 m2, a kubatura 7300 m3.
2. Pięć poziomów użytkowych. Znajdują się w niej, oprócz sali z widownią, pomieszczenia administracyjne wraz z salą konferencyjną, część hotelowa, sklepy, pomieszczenia komentatorów oraz operatorów światła i dźwięku.
3. Maksymalna ilość widzów w hali podczas koncertu wynosi 3794, natomiast w trakcie spektaklu 2836. W czasie imprez sportowych mecze koszykówki może oglądać 3094 widzów, mecze siatkówki 2670 a piłki ręcznej 2526.
4. Gabinety odnowy biologicznej.

Regulamin
Zespołu Obiektów Sportowych KSZO
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim

§1

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności i korzystania z Zespołu Obiektów Sportowych KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwane dalej "ZOS", w skład którego wchodzą Miejski Stadion Sportowy i Hala Sportowo-Widowiskowa.
2. Zarządcą ZOS jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. zwany dalej "MOSiR".
3. Podczas imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i innych, w tym imprez masowych w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zwanych dalej ,Jmprezami" oraz podczas treningów, zajęć sportowych i rekreacyjnych zwanych dalej "Zajęciami" oprócz postanowień niniejszego Regulaminu obowiązują regulaminy opracowane przez ich organizatorów.

§2

1. Wejście na teren ZOS oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach obowiązujących podczas Imprez i Zajęć.
2. Wejście na teren ZOS stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zdjęć, zapisu video i audio z wydarzenia prezentowanego w przekazach medialnych.

§3

l. ZOS jest miejscem, w którym organizowane są Imprezy i Zajęcia. Wszystkie rozgrywki sportowe (np. w piłce nożnej, siatkówce, piłce ręcznej i inne) organizowane są zgodnie z zasadami i przepisami określonymi przez odpowiedni związek sportowy.
2. Organizatorzy Imprez zobowiązani są przestrzegać wszelkich przepisów regulujących zasady organizacji takich przedsięwzięć, zgodnie z obowiązującymi w danym okresie regulacjami prawnymi.
3. Teren ZOS nie jest powszechnie dostępny.
4. ZOS jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6.00-22.00.
5. Za bezpieczeństwo podczas Imprez (w tym będących imprezami masowymi) w miejscu i w czasie ich trwania na terenie ZOS odpowiada organizator imprezy a podczas Zajęć - organizator tych zajęć.

§4

1. Ze względów bezpieczeństwa ilość osób przebywających na terenie ZOS jest ograniczona. O maksymalnej ilości osób na terenie ZOS podczas Imprez decyduje ich organizator.
2. Na terenie ZOS mogą przebywać wyłącznie osoby upoważnione.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie ZOS są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Imprezy, a ponadto stosować się do poleceń i nakazów służb porządkowych, służb informacyjnych i innych osób wyznaczonych przez organizatora do zabezpieczenia danej Imprezy.
4. Na terenie ZOS dozwolone jest poruszanie się jedynie dostępnymi, oznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, które nie zostały wyłączone dla ruchu lub zastrzeżone do wyłącznego użytkowania przez obsługę obiektu lub konkretnej Imprezy.
5. Za grupy odbywające zajęcia treningowe i sportowe w części sportowej ZOS pełną odpowiedzialność biorą ich opiekunowie - trenerzy, instruktorzy lub kierownicy, zarówno w zakresie bezpieczeństwa uczestników jak i w zakresie wyrządzonych szkód materialnych.
6. Osoby małoletnie do 13 roku życia mogą przebywać na terenie ZOS tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
W przypadku Imprez organizator może określić inne uregulowania w tym zakresie.

§5

1. Z ZOS korzystać mogą podmioty uprawnione na podstawie zawartej umowy lub decyzji Dyrektora MOSiR, a w szczególności kluby i sekcje sportowe, zakłady pracy, osoby fizyczne, agencje artystyczne, jednostki kultury, stowarzyszenia, zrzeszenia, instytucje i organizacje, grupy zorganizowane i inne.
2. Dyrektor MOSiR odmówi zgody ww. podmiotom na korzystanie z ZOS, jeśli rodzaj Imprezy lub Zajęć lub okoliczności, które mogą wystąpić w związku z Imprezą lub Zajęciami są niezgodne z niniejszym Regulaminem, innymi regulacjami prawnymi, porządkiem społecznym lub przeznaczeniem ZOS.
3. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć do celów komercyjnych na terenie ZOS może odbywać się tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą Dyrektora MOSiR.

§6

1. Na teren ZOS zabrania się:
- wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu,
- wnoszenia broni wszelkiego rodzaju lub jej atrap,
- wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
- wnoszenia pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
- wnoszenia butelek szklanych o każdej pojemności,
- wnoszenia fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych,
- wnoszenia instrumentów do wytwarzania dźwięku o napędzie mechanicznym,
- używania wskaźników laserowych,
- noszenia tzw. ,,kominiarek" i innych nakryć głowy lub przedmiotów służących do maskowania się celem
uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, informacyjne lub policję
2. Niedozwolone przedmioty wnoszone na teren ZOS zostaną zarekwirowane i oddane do depozytu. Depozyt tworzy organizator imprezy, który po jej zakończeniu niezwłocznie wydaje zatrzymane przedmioty nie podlegające przepadkowi.
3. W razie stwierdzenia posiadania przedmiotu, na którego posiadanie wymagane jest zezwolenie, służby
porządkowe mają obowiązek zatrzymania osoby kontrolowanej i przekazania jej policji.

§7

Podczas Imprez na terenie ZOS zakazuje się:
- wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów lub są wyłączone z użytkowania,
- rzucania przedmiotami,
- używania wulgarnego. obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób.
- rozniecania ognia,
- pisania na budynkach. urządzeniach. drogach. ich malowania lub oklejania.
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami lub kabinami TOI- TOI.
- śmiecenia,
- stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia.
- zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe. informacyjne lub policję,
- wywieszania flag, transparentów i przygotowania innych form oprawy meczowej o' treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,
- wchodzenia na teren ZOS innymi drogami, niż wejścia udostępnione,
- zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowych, tarasowania wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych,
- sprzedaży towarów bez zezwolenia Dyrekcji MOSiR lub organizatora Imprezy,
- rozdawania ulotek, druków, reklamowania towarów i usług, akwizycji itp.
- przeprowadzania zbiorek pieniężnych bez zgody Dyrektora MOSiR,
- wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem imprez tematycznych,
- palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- picia alkoholu.
- wchodzenia lub przechodzenia przez budowle. urządzenia i inne obiekty nie przeznaczone do powszechnego użytku (płoty. ogrodzenia. maszty oświetleniowe, pomosty, kamery, dachy itp.).

§8

1. Podstawą wstępu i pobytu na terenie ZOS jest:
- dla widzów - bilet wstępu (sposób przebywania uczestników szczegółowo określa regulamin danej Imprezy opracowany przez organizatora),
- dla organizatorów imprez i osób z obsługi technicznej - identyfikator,
- dla wystawców - podpisana umowa oraz identyfikator wystawcy,
- dla dziennikarzy - zaproszenie wydane przez organizatora imprezy oraz legitymacja służbowa,
- dla gości honorowych - zaproszenie wydane przez organizatora Imprezy,
- dla przedstawicieli jednostek kontrolujących -legitymacja służbowa.
2. Każda osoba wchodząca na teren ZOS podczas Imprez zobowiązana jest do okazania służbie porządkowej lub informacyjnej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania podczas Imprezy.
3. Każda osoba wchodząca na teren ZOS podczas Imprezy może zostać poddana kontroli, sprawdzeniu toreb, plecaków. reklamówek itp. pod kątem wnoszenia zabronionych przedmiotów.
4. Osoby nietrzeźwe i osoby stwarzające swoim zachowaniem lub stanem ryzyko niebezpieczeństwa innych uczestników nie będą wpuszczane na teren.
5. Uczestnik Imprezy ma prawo przebywać na terenie ZOS w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu ZOS przez organizatora do czasu zakończenia.

§9

Zarządca ZOS nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie ZOS przedmioty. sprzęt i pieniądze.

§10

1. Osoby naruszające porządek publiczny, postanowienia niniejszego Regulaminu i regulaminów Imprez lub nie stosujące się do poleceń odpowiednich służb. lub których obecność na terenie ZOS mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób, będą usuwane z terenu ZOS przez służby porządkowe lub uprawniony organ (policja, Straż Miejska, Straż Pożarna).
2. Osoby naruszające zasady Regulaminu i porządku prawnego na terenie ZOS będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej, kamo-administracyjnej i cywilnej.
3. Podaje się do powszechnej wiadomości, że ZOS jest obiektem monitorowanym.

§11

Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące służb porządkowych, informacyjnych oraź obsługi i funkcjonowania ZOS można kierować do Dyrektora MOSiR i składać w formie pisemnej w sekretariacie MOSiR przy ul. Świętokrzyskiej 11.

§12

Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wglądu na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej ww.mosir.ostrowiec.pl.