Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wymiana wanny whirpool na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00188717/01

Termin składania ofert:  9 czerwca 2022 r. godz.1100

Termin otwarcia ofert: 9 czerwca 2022 r. godz.1200

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 127.77 KB Jarosław Słodkiewicz
Specyfikacji Warunków Zamówienia pdf 435.63 KB Jarosław Słodkiewicz
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ pdf 176.50 KB Jarosław Słodkiewicz
Wzór umowy - załącznik nr 2 do SWZ pdf 126.28 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ pdf 167.56 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania załącznik nr 4 do SWZ pdf 130.19 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców o podziale obowiązków z art. 117 - załącznik nr 5 do SWZ pdf 148.27 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ pdf 132.09 KB Jarosław Słodkiewicz
Wykaz dostaw - załącznik nr 7 do SWZ pdf 125.85 KB Jarosław Słodkiewicz
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 8 do SWZ pdf 125.17 KB Jarosław Słodkiewicz
Identyfikator postępowania w systemie miniPortal - załącznik nr 9 do SWZ pdf 85.77 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców dot. przesłanek wykluczenia z postępowania na ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdzia pdf 151.21 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotów udostępniających zasoby dot. przesłanek wykluczenia z postępowania na ustawy o szczególnych rozwiązaniach pdf 151.04 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 138.56 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 115.18 KB Jarosław Słodkiewicz