Ochrona danych osobowych

W tym dziale publikowane są klauzule dotyczące przetwarzania dancyh osobowych w MOSiR.

Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Michał Broda (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kontrahentów
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można się skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- wypełnienia obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub trwania współpracy, a także później przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, określony w przepisach prawa lub przez okres archiwizacji dokumentów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Zakres każdego z ww. praw zależy od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz współpracy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.
INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. (Pracodawca nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Państwa temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub mogłyby w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.)
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można się skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- wykonania umowy o pracę, której są Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy np. prowadzenia akt osobowych pracownika i innej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dokonywania zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ZUS, naliczania i wypłaty wynagrodzenia oraz odprowadzania składek do ZUS, realizacji wymogów związanych z BHP oraz dokumentowania wypadków przy pracy, które wynikają m.in. z przepisów Kodeksu pracy, przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
- realizacji wymogów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy oraz oceny zdolności pracownika do pracy, na podstawie w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
Jeżeli przekażą Państwo pracodawcy również jakiekolwiek swoje dodatkowe dane osobowe, inne niż te, które są wymagane przepisami prawa, przetwarzanie tych dodatkowych danych będzie odbywało się wyłącznie z Państwa inicjatywy i jedynie za Państwa dobrowolną zgodą. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez pracodawcę przez okres trwania stosunku pracy, oraz później przez okresy archiwizacji dokumentów wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jedynie zgoda pracownika, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia tej zgody.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zakres każdego z ww. praw zależy od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa (Kodeks pracy). Brak podania wymaganych prawem danych osobowych skutkował będzie niemożnością nawiązania lub kontynuowania stosunku pracy. W zakresie danych osobowych, które byłyby przetwarzane na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne.
INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. (Pracodawca nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Państwa temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub mogłyby w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.)
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia świadczenia z ZFŚS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od przyznania świadczenia.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Zakres każdego z ww. praw zależy od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Brak podania wymaganych prawem danych osobowych skutkował będzie niemożnością udzielenia świadczenia.
INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. (Pracodawca nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Państwa temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub mogłyby w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.)
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w korespondencji z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia, obsługi i ewidencji korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej z MOSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej i przepisach prawa dotyczących archiwizacji
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiadają Państwo prawa dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia korespondencji z MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odmowa uniemożliwia realizację celu kontaktu.
INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiadają Państwo prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych przy czym nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa na dotyczących narusza przepisy RODO;
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Dyrektor MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim i przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Dyrektor MOSiR.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w wolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.