Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wymiana oświetlenia na hali basenowej Pływalni Rawszczyzna

 

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00203748/01 z dnia 2022-06-10

Termin składania ofert:  27 czerwca 2022 r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 27 czerwca 2022 r. godz.1000

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 123.98 KB Jarosław Słodkiewicz
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 440.03 KB Jarosław Słodkiewicz
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ pdf 201.91 KB Jarosław Słodkiewicz
Wzór umowy - załącznik nr 2 do SWZ pdf 202.38 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ pdf 168.21 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3a do SWZ pdf 160.00 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4 do SWZ pdf 130.19 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału - załącznik nr 4a do SWZ pdf 119.41 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców o podziale obowiązków z art. 117 - załącznik nr 5 do SWZ pdf 148.44 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ pdf 129.23 KB Jarosław Słodkiewicz
Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 7 do SWZ pdf 128.80 KB Jarosław Słodkiewicz
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 8 do SWZ pdf 125.11 KB Jarosław Słodkiewicz
Identyfikator postępowania w systemie miniPortal - załącznik nr 9 do SWZ pdf 86.16 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 10 do SWZ pdf 151.37 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotów udostępniających zasoby dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 10a do SWZ pdf 150.85 KB Jarosław Słodkiewicz
Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 11 do SWZ pdf 211.72 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 136.67 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 115.22 KB Jarosław Słodkiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 10 czerwiec 2022 09:52 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 czerwiec 2022 10:43 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 czerwiec 2022 09:25 Jarosław Słodkiewicz