Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wymiana wanny whirpool na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr r 2022/BZP 00208255/0

 

Termin składania ofert:  22 czerwca 2022 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2022 r. godz.1100

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 129.89 KB Jarosław Słodkiewicz
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 436.23 KB Jarosław Słodkiewicz
Formularz oferty- załącznik nr 1 do SWZ pdf 175.87 KB Jarosław Słodkiewicz
Wzór umowy - załącznik nr 2 do SWZ pdf 126.34 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ pdf 167.43 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału - załącznik nr 3a do SWZ pdf 159.13 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4 do SWZ pdf 130.03 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału - załącznik nr 4a do SWZ pdf 119.29 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców o podziale obowiązków z art. 117 - załącznik nr 5 do SWZ pdf 148.13 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ pdf 131.99 KB Jarosław Słodkiewicz
Wykaz dostaw - załącznik nr 7 do SWZ pdf 125.83 KB Jarosław Słodkiewicz
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 8 do SWZ pdf 125.03 KB Jarosław Słodkiewicz
Identyfikator postępowania w systemie miniPortal - załącznik nr 9 do SWZ pdf 85.75 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 10 do SWZ pdf 151.29 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotów udostępniających zasoby dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 10a do SWZ pdf 151.10 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 137.95 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 115.76 KB Jarosław Słodkiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 czerwiec 2022 11:30 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 czerwiec 2022 11:15 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 czerwiec 2022 07:09 Jarosław Słodkiewicz