Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wymiana oświetlenia na hali basenowej Pływalni Rawszczyzna

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00242762/01

 

Termin składania ofert:  22 lipca 2022 r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 22 lipca 2022 r. godz.1000

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 124.67 KB Jarosław Słodkiewicz
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 438.99 KB Jarosław Słodkiewicz
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ pdf 201.78 KB Jarosław Słodkiewicz
Wzór umowy - załącznik nr 2 do SWZ pdf 200.83 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ pdf 168.13 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału - załącznik nr 3a do SWZ pdf 159.92 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4 do SWZ pdf 130.04 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału - załącznik nr 4a do SWZ pdf 119.23 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców o podziale obowiązków z art. 117 - załącznik nr 5 do SWZ pdf 148.14 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ pdf 128.93 KB Jarosław Słodkiewicz
Wykaz dostaw - załącznik nr 7 do SWZ pdf 128.66 KB Jarosław Słodkiewicz
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 8 do SWZ pdf 125.00 KB Jarosław Słodkiewicz
Identyfikator postępowania w systemie miniPortal - załącznik nr 9 do SWZ pdf 85.14 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 10 do SWZ pdf 151.13 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotów udostępniających zasoby dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 10a do SWZ pdf 150.75 KB Jarosław Słodkiewicz
Program Funkcjonalno- Użytkowy - załącznik nr 11 do SWZ pdf 212.25 KB Jarosław Słodkiewicz
Odpowiedzi na zapytania pdf 282.47 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 136.67 KB Maciej Kozicki
Informacja z otwarcia ofert pdf 121.36 KB Maciej Kozicki
Informacja o wyborze oferty pdf 123.23 KB Maciej Kozicki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 lipiec 2022 09:19 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 lipiec 2022 09:58 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 lipiec 2022 10:29 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 lipiec 2022 06:51 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 lipiec 2022 12:16 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 lipiec 2022 12:24 Maciej Kozicki